1. Onze algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al onze offer­tes, bestekken, bestellingen, facturen enz. De klant erkent formeel kennis genomen te hebben van deze voorwaarden door ondertekening van het bestek of de bestelbon en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Onze offertes en bestekken zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbin­tenis van onzentwege. Zij zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen en kunnen steeds herzien worden, indien daartoe aanleiding bestaat.
 3. Onze leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven. Laattijdige leveringen of uitvoeringen van werken kunnen nooit aanleiding geven tot ver­bre­king van de overeenkomst, noch tot betaling van een enige schadevergoeding door ons aan de klant.
 4. Klachten in verband met de leveringen, werken of de facturen dienen ons steeds binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven te berei­ken. Na deze datum worden geen klachten meer aangenomen en heeft de klant zich akkoord verklaard. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschor­ting of uitstel van betaling van een faktuur. Onder geen enkel beding zullen leveringen die langer dan één maand bij de klant zijn, kunnen terug genomen worden.
 5. Alle verzendingen van en naar de klant zijn steeds ten zijne laste en voor zijn risico, wat ook de wijze van transport weze. Zonder voorafgaan­delijk schriftelijk akkoord van onzentwege nemen wij geen terugzendingen aan.
 6. Niet of onvolledig betaalde goederen blijven ten alle tijde onze eigendom. De klant geeft ons hiertoe onvoorwaardelijke vrijheid van handelen. De klant wordt slechts eigenaar van de geleverde goederen na volledige betaling hiervan.
 7. Bij annulatie van een order door de klant, zelfs zo deze annulatie slechts gedeeltelijk is,  is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van minimum 30 % van de prijs van het geannuleerde order, dit in toepassing van art. 1152 BW. Wij behouden ons het recht voor deze schadevergoeding te verhogen tot het door ons geleden verlies, indien wij reeds een aanvang hebben genomen met de uitvoering of de voorbereiding van dit order.
 8. Al onze facturen zijn contant en zonder enige korting betaal­baar aan onze zetel. Ieder bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zal automatisch en zonder dat er een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een ­maandelijkse intrest van 1 % en dit vanaf de vervaldag. Boven­dien zal iedere faktuur die niet betaald is op de vervaldag automa­tisch, zonder dat een aanmaning of ingebreke­stelling vereist is, verhoogd worden met 10 % met een minimum van € 75 als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding. Bij niet-beta­ling van de faktuur op haar vervaldag behouden wij ons het recht voor eventuele overeengekomen voorwaarden of betalings­termij­nen te herzien en kunnen wij bestellingen die reeds geplaatst zouden zijn inhouden tot de faktuur betaald is.
 9. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van het gerechte­lijk arrondissement Tongeren be­voegd, hetzij de rechtbank naar keuze van de opsteller der faktuur.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DES FACTURES

 1. Toutes nos conditions générales de vente et de factures sont appliquables dans leur ensemble et sans exceptions, sur toutes nos offertes, devis, commandes, factures, etc…Le client reconnait formellement avoir pris connaissance de ces conditions par la signature du devis ou bon de commande et les accepte de manière inconditionnelle.
 2. Nos offres et devis sont toujours libre d’engagement et sans aucune obligation de notre part; ceux-ci ne sont valable que durant 30 jours et peuvent toujours être revus le cas échéant
 3. Le délai de livraison est donné à titre indicatif et ne donne droit en aucun cas droit à la résiliation du contrat ni à une quelconque débition de dommages et intérêts de notre part.
 4. Toute réclamation concernant la livraison ou la facture doit nous parvenir par lettre recommandée dans les huit jours qui suivent la réception de ladite facture. Après cette date, les réclamations ne sont plus acceptées et la facture est réputée approuvée par le client. Aucune réclamation ne pourra donner lieu ni à la suspension ni à l’étalement du paiement de la facture. Les livraisons qui sont chez le client depuis plus d’un mois ne pourront à aucunes conditions être reprise.
 5. Toute livraison est à charge et aux risques du client quelque soit le moyen de transport. Sans accord écrit préalable, nous ne reprenons pas les envois.
 6. Les biens qui ne seraient pas payés ou seulement partiellement, restent toujours notre propriété. Le client nous autorisant sans condition à reprendre le bien. Le client ne deviendra propriétaire de bien livrés qu’après paiement intégral de ceux-ci.
 7. Lors de l’annulation d’un ordre par le client, même si celle-ci n’est que partielle, celui-ci est tenu de payer à titre de dommages et intérêts un minimum de 30 % du montant total de la commande, et ce conformément à l’art. 1152 du Code Civil. Nous nous réservons le droit d’ augmenter ce minimum jusqu’a la réparation intégrale de notre dommage subit si l’exécution de la commande est déjà en cours ou si la préparation de la commande à déjà eu lieu.
 8. Toutes nos factures sont payables au comptant sans échelonnement possible au siège de notre société. Toute facture qui ne serait pas payée à la date d’échéance sera automatiquement et sans mise en demeure préalable augmentée d’un intérêt mensuel de 1 %. Toute facture non payée à l’échéance sera en outre automatiquement et sans sommation ou mise en demeure préalable augmentée de 15 % avec un minimum de € 75 à titre de dommages et intérês forfaitaires. En cas de non paiement à l’échéance, nous gardons le droit de revoir nos conditions contractuelles ou les delais de paiement et les ordres déjà transmis seront bloqués jusqu’au complet paiement des factures.    
 9. Toute contestation sera soumise à la compétence des tribunaux de Tongres, soit le tribunal au choix de l’emetteur de la facture.