Onze producten worden uitgebreid getest alvorens ze op de markt komen.

Een eerste proef die werd opgestart is in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België (BDB). Dit is een proef die zal lopen over 3 jaren. Het eerste jaar (2019) werden er potproeven op spinazie uitgevoerd. Bedoeling hiervan was om na te gaan welke dosis bentoniet houdende bodemverbeteraar het beste zou gebruikt worden bij aanleg van de proefvelden op aardappelen en mais en fruitbomen die vanaf 2020 zullen opgestart worden en gedurende 2 opeenvolgende jaren zullen doorlopen. Het uiteindelijke doel van deze proeven is na te gaan of het mogelijk is een welbepaalde samenstelling van bodem verbeterend middel te linken aan een welbepaald gewas op een welbepaalde bodem. Tegelijkertijd wordt ook het effect van het toedienen van bentoniet gedurende 2 opeenvolgende jaren op hetzelfde perceel nagegaan.

Een tweede proef is lopende bij het Praktijkcentrum Fruit te Sint-Truiden. Hierbij wordt het effect van bentoniet in combinatie met champost en humus- en fulvozuren, bij de aanplant van fruitbomen geëvalueerd. Deze proef zal over 2 jaren verlopen en werd opgestart in mei 2019.

Een derde proef werd uitgevoerd in samenwerking met het Praktijkcentrum Aardappelen te Kruisem. Deze proef werd vorig jaar uitgevoerd en toonde een zeer positief resultaat van RDL Bento® aan.

De proefopzet

De analyse van dit lot RDL Bento® was als volgt:

  • Organische stof 13%
  • Bentoniet/kleigehalte 37.7%
    • Dit betekent dat 1 ton RDL Bento® 37.7% bentoniet/klei bevatte, zijnde 377 kg

Er werden 4 velden aangelegd:

  • Veld 1: geen RDL Bento®, dit was de referentie of de controle
  • Veld 2: 10 ton RDL Bento® per ha = 3.77 ton bentoniet/klei
  • Veld 3: 20 ton RDL Bento® per ha = 7.54 ton bentoniet/klei
  • Veld 4: 30 ton RDL Bento® per ha = 11.31 ton bentoniet/klei

De resultaten worden weergegeven in onderstaande tabel

Hieruit kon afgeleid worden dat een stijgende dosis bentoniet leidt tot hogere opbrengst, vooral netto, en een grovere sortering. Naar OWG toe is het verband tussen de hoogte van de dosering en het resultaat niet eenduidig.

gemiddelde opbrengst
gemiddelde opbrengst-jaar
obj